Alfred Edersheim, verrast door het onderwijs van Jezus (1825-1889)

Alfred EdersheimWanneer de hoog opgeleide Alfred Edersheim het Nieuwe Testament leest, wordt hij zeer verrast door het diepgaande onderwijs van Jezus van Nazareth. Hij vindt in de Here Jezus zijn Messias en wil in alles Zijn dienstknecht zijn. Hij voltooid zijn theologische studie, wordt een geliefd prediker en een belangrijk schrijver.

Hoog opgeleid

Alfred Edersheim is op 7 maart 1825 geboren in een welgestelde familie in Wenen. Hij groeide op in de hoogste Joodse kringen in Wenen. Hij sprak vloeiend Latijn en had een grondige kennis van Grieks, Frans, Hebreeuws, Hongaars en Italiaans.
In 1847 ging hij studeren in Boedapest. Zijn mentor stelde hem voor aan verscheidene Engelssprekende christelijke leiders in de stad. Zo kwam hij in contact met de beroemde prediker Duncan en enkele van zijn Presbyteriaanse collega’s. Dr. Duncan was een vurig christen en een man wiens kennis van Hebreeuws onder de Joden zeer gerespecteerd werd. Edersheim voelde zich erg tot hem aangetrokken en het duurde niet lang, voordat er een nauwe vriendschap ontstond.

De diepten van het Nieuwe Testament

Via deze predikers kwam hij aan een Nieuwe Testament. Edersheim: “Ik had nog nooit een Nieuwe Testament gezien totdat ik het eerste exemplaar ontving uit de handen van de Presbyteriaanse predikanten. Ik zal nooit mijn eerste indruk van de Bergrede vergeten, noch de verrassing en diepe emotie, die volgde op het lezen van het Nieuwe Testament. Dat wat ik zo had gehaat was niet Christendom; dat wat ik niet kende en wat zulke onuitgesproken diepten opende, was het onderwijs van Jezus van Nazareth.”

Dienstknecht van Jezus

Edersheim vond in de Here Jezus zijn Messias. Hij kwam in de leerschool van de Heilige Geest en was diep onder de indruk van de Godheid van Christus. Vertrouwend op Zijn Enige offer en gevuld met de vrede van God, wilde Hij in alles Christus’ dienstknecht zijn op welke manier God hem ook zou leiden.
Zijn bekering wekte grote ontsteltenis bij de Joodse gemeenschap, maar dat weerhield hem niet om vrijmoedig van zijn liefde voor de Here Jezus te getuigen. Zo nam Edersheim een benoeming aan om aan studenten de Engelse taal te onderwijzen onder voorwaarde, dat de Bijbel het enige leerboek zou zijn!

Geliefd prediker

Nadat hij gedoopt was, ging hij naar Edinburgh voor een theologische studie, die hij onder de begeleiding van dr. Duncan voltooide. Tenslotte werd hij als predikant bevestigd en vertrok voor enige tijd als zendeling onder de Joden in Iași in Roemenië. Daarna keerde hij terug en was een predikant op verschillende plaatsen in Schotland en Engeland. Hij was een geliefd prediker en moet de eerste Joodse christen zijn geweest, die door gevraagd werd om in de Westminster Abbey te preken. In 1883 nam hij ontslag en vestigde zich in Oxford in verband met zijn literaire en academische werkzaamheden.

Belangrijk schrijver

Edersheim heeft meer dan twaalf omvangrijke werken geschreven en vele belangrijke bijdragen geleverd in tijdschriften en commentaren. Zijn werken zijn bijzonder waardevol, omdat hij in staat was onderwerpen te behandelen vanuit zowel het standpunt van de geleerde Jood als vanuit dat van een toegewijd christen. Zijn bekendste boeken zijn de ongeëvenaarde standaardwerken ‘Life and times of Jesus the Messiah‘ (het leven en de tijd van Jezus de Messias) en ‘The temple: its Ministry and Services as they were at the time of Jesus Christ’. Dit laatste boek is ook vertaald naar het Nederlands: ‘De Tempel: de Tempeldienst ten tijde van Jezus Christus‘.

De hoogste eer aan Christus

Later in zijn leven zou hij zeggen: “Ik kan veel zeggen ten gunste van de Here Jezus Christus, over Zijn Kracht, Genade en Liefde. Maar het grootste van deze is dat Hij mij heeft aangenomen. En zo brengt het geloof van de grootste zondaar de hoogste eer aan Christus.”