Stan Telchin, ‘Verraden’ (1924-2012)

Stan TelchinBegin 1900 ontvluchtten mijn ouders de pogroms in Rusland en gingen naar Amerika. Daar ben ik in 1924 geboren en leerde al jong het leven in een Joods getto kennen. Op een dag werd ik ‘Christus-moordenaar‘ genoemd. Ik wist niet wat dat betekende, maar het was de haat in de beschuldiging die mij beangstigde. Ik rende naar huis roepend: “Mammie, mammie”. Zij kalmeerde mij en zei: “Huil niet. Je moet het volgende weten. Er is ‘ons’, dat is het Joodse volk, en er is ‘hen’, dat zijn de gojim, de christenen. Zij haten ons. En wij moeten uit hun buurt blijven. Alles is goed nu. We zijn in Amerika. Je bent veilig.”

Schok

In 1948 trouwde ik met Ethel David, een vriendin van de middelbare school. Wij kregen twee dochters, Judy en Ann, en ik werd zeer succesvol in het verzekeringswezen. Na 26 jaar huwelijk beschikten we over een heel groot huis met zwembad, vier BMW’s en een fulltime huishoudster. Maar toen leek het alsof mijn wereld plotseling ineenstortte. Judy, die op dat moment studeerde aan de Boston Universiteit, belde mij en vertelde in voorzichtige bewoordingen dat ze tot het geloof was gekomen dat Jezus de Messias is. Ik was sprakeloos, hevig verontwaardigd en voelde me verraden. Hoe kon een dochter van mij zich aansluiten bij de vijand?

Uitdaging

Na enkele weken kwam Judy thuis tijdens haar vakantie. We spraken veel en uiteindelijk daagde zij mij uit, “Papa, u bent een ontwikkelde man. Lees de Bijbel en besluit zelf of het waar is of niet. En als u het zorgvuldig leest en God vraagt om de waarheid te openbaren, dan zal Hij dat doen.” Onmiddellijk besloot ik de Bijbel te gaan lezen om te bewijzen dat Jezus niet de Messias is en haar terug te winnen! Direct de eerstvolgende avond pakte ik voor het eerst het Nieuwe Testament. Ik was voorbereid op een boek vol haat gericht tegen het Joodse volk. Maar ik ontdekte dat het boek geschreven was door een Jood, voor andere Joden, over de God van Abraham, Izak en Jakob en de Messias die Hij gestuurd heeft naar Zijn volk.

Voor Jood en heiden

Ik las de verslagen van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes en daarna de Handelingen van de apostelen. Hierin las ik over Petrus die, in eerste instantie onwillig, naar het huis ging van een heiden genaamd Cornelius, een Romeinse hoofdman. Aan Petrus was uitgelegd dat Cornelius een visioen had gehad waarin was aangekondigd dat Petrus hem zou vertellen over God. Daarop begon Petrus in zijn huis te spreken over de God van Abraham, Izak en Jakob en over Jezus de Messias. Terwijl hij sprak gebeurde er iets totaal onverwachts: de Heilige Geest viel op Cornelius en op alle heidenen die de woorden hoorden. Petrus en de Joodse gelovigen die bij hem waren, stonden versteld. Petrus reisde vervolgens naar Jeruzalem en legde in een bijeenkomst van apostelen en andere Joodse gelovigen uit wat er was gebeurd. Na dit verslag begrepen ook zij dat Jezus niet alleen de Messias is voor de Joden, maar ook voor de heidenen!

Studie

Ik had vele vragen. ‘Geloof ik echt in God? Geloof ik dat de Tenach Gods Woord voor ons is? Bevat de Tenach profetieën over een Messias die gaat komen? Heeft er ooit iemand geleefd die deze profetieën heeft vervuld? Heeft Jezus deze vervuld?” De volgende maanden werden gevuld met studie. Ik las het hele Nieuwe Verbond (Nieuwe Testament) en een groot deel van de Tenach. Ik haalde boeken over de Joodse religie en Joodse geschiedenis. Ik sprak met rabbijnen. Ik bestudeerde de Messiaanse profetieën in de Tenach. Ik wist niet hoeveel er zijn, maar kwam tot een lijst van veertig. En ik stond versteld toen ik mij realiseerde dat Jezus elk van deze vervulde.

Beloften

Van bijzondere betekenis voor mij was Jeremia 31:31-34, waar God belooft een nieuw verbond met het Joodse volk te sluiten! Hoe was het mogelijk dat ik deze belofte niet kende? En zo ontdekte ik ook dat Spreuken 30:4 spreekt over Gods Zoon. En dat Psalm 22 Jezus hangend aan een hout openbaart; dat Jesaja 53 uitlegt dat onze zonden op Hem zijn gelegd en dat Hij gestraft is in plaats van ons; en dat Daniël 9 voorspelt dat Jeruzalem en de tempel vernietigd zouden worden door de vorst die komt nadat de Messias gedood is! We weten nu dat dat in het jaar 70 is gebeurd! Ik stond perplex.

Wie aanbid je?

Op een dag besloot ik een bijeenkomst van Messiaanse Joden bij te wonen. Hier ontmoette ik een vrouw, die me vroeg Exodus 20:2-3 hardop voor te lezen. Ik las: “Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.“ Zij vroeg: “Vertel me, wie is jouw God? Is hij de God van onze vaderen, de God van Abraham, Izak en Jakob of aanbid je afgoden zoals je werk, je huis, je vrouw, je kinderen?” Ik was getroffen door haar vragen en realiseerde me dat ik een groot deel van mijn tijd aan die dingen dacht en deze zelfs aanbad. En bijna nooit dacht ik aan God of overwoog ik Hem te aanbidden.

Familie herenigd

De druk in mij liep op. Ik wist dat ik in mijn hart geloofde dat Jezus de Messias is, maar ik was bang voor de gevolgen die dat op mijn leven zou hebben. Ik redeneerde met mijzelf en kwam met de bezwaren van de kruistochten, de inquisitie, de pogroms en de Holocaust. Maar in mijn hart hoorde ik: “Ja, maar het is waar! Jezus is de Messias!” 3 Juli 1975 om 7.15 u in de ochtend kwam de ontlading. Ik riep het uit: “Jezus is onze Messias! Hij is mijn Messias! Ik aanvaard Hem als Heer van mijn leven!” Toen ik dit aan mijn vrouw vertelde, ontdekte ik dat zij reeds bekeerd was en de Heer Jezus als haar Messias en Redder had aanvaard en slechts op mij wachtte tot ik ook zover was! Nu was ons gezin weer verenigd.

Onderzoek de Schriften

Ik nodig mijn lezers uit om hetzelfde te doen wat ik deed. Onderzoek de Schriften met een open houding – met name de Messiaanse profetieën – en wees eerlijk over uw ontdekkingen. U hebt niets te vrezen van de waarheid. U zult de waarheid ontdekken en de waarheid zal u vrij zetten.

Lees het hele verslag van zijn zoektocht naar de waarheid in:
Verraden. Stan Telchin. 2008